KVKK Aydinlatma Metni

EMEKSYS olarak müşterilerimizin, müşterilerimizi temsil eden kişilerin, iş ortaklarımızı temsil eden kişilerin, çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın verilerinin ve özel hayatının gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Emeksys Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (EMEKSYS) olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere bu bilgilendirmeyi yapıyoruz.

 1. Bu bilgilendirme kimlere yapılmaktadır?

Bu bilgilendirme,

 • EMEKSYS ile şahsen, telefon veya e-posta ile iletişime geçerek kendi rızası doğrultusunda kişisel bilgilerini paylaşan kişilere,
 • EMEKSYS ile paylaşılan belgelerde bilgileri yer alan şirket temsilcilerine,
 • Müşterimiz, müşteri adayımız veya iş ortağımız olan kurum temsilcileri tarafından temsilci olarak bilgileri paylaşılan diğer kişilere,
 • Emeksys çalışanlarına,
 • Bilgilerini kendisi veya referans aracılığıyla EMEKSYS ile paylaşan veya insan kaynakları hizmeti veren kurumlar üzerinden bilgilerine EMEKSYS’nin erişimine imkan veren çalışan adaylarına

yapılmaktadır.

 1. Hangi kişisel veriler ne şekilde işlenmektedir?

İsim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, TC kimlik numarası, sosyal medya hesapları ve özgeçmiş bilgilerinden bir kısmı veya tamamı fiziksel veya elektronik ortamda depolanmakta ve yetkili EMEKSYS çalışanlarının erişimine sunulmaktadır.

 1. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Kişisel veriler;

 • EMEKSYS’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin temsil ettiğiniz kurumlara tanıtımı ve satışı amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilgili belgelerin(teklif, sözleşme, broşür) hazırlanması,
 • EMEKSYS tarafından verilen hizmetlerin gerektirdiği durumlarda iletişim kurulabilmesi,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • EMEKSYS’nin insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi

amacıyla kullanılmaktadır.

 1. Kişisel verilerin saklanma yöntemleri nelerdir?

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Bu ortamlar şirketimiz arşivi, EMEKSYS sunucu ve bilgisayarları, EMEKSYS tarafından kiralanan/kiralanacak depolama alanları ve sunuculardır.
Kişisel verilerin yer aldığı belgeler ve elektronik medya araçları, taşınmak, tarafınıza gönderilmek veya bu belgede belirtilen kurumlara iletilmek amacıyla kapalı olarak kargo şirketlerine teslim edilebilir.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme yöntemleri ile sistemlerimizden çıkarılacaktır.

 1. Kişisel verileriniz hangi durumlarda 3. kişilere aktarılabilir?

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında;

 • Talep etmeleri halinde, kanunen kişisel verilerinizi açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına ve adli makamlara,
 • Vergi, muhasebe, yasal takip süreçleri ile ilgili olarak hizmet veya danışmanlık aldığımız kişilere, kurum ve kuruluşlara

aktarılabilecektir.

 1. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@emeksys.com adresine iletebilirsiniz.